วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ(Journal of Liberal Arts and Management Science)

ISSN : 2350-9627

กำหนดออก : 2 ฉบับ/ปี(มกราคม-มิถุนายน และ กรกฏาคม-ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : 2557

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 2561 )

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อรายวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร เรื่องหลักการบัญชีที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอาหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง

หน้า 10-22

ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ |

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 2561 )

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อรายวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร เรื่องหลักการบัญชีที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอาหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง

หน้า 10-22

ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ |