วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal)

ISSN : 0857-4154

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., ต.ค-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2530) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : https://tci-thaijo.org/index.php/kuengj/

  

วิศวกรรมสาร มก. ( ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, 2554 )

วิศวกรรมสาร มก. ( ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, 2554 )