ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Extension Journal)

ISSN : 0125-104x

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (ต.ค.-ม.ค., ก.พ.-พ.ค., ม.ย.-ก.ย.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2499) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.eto.ku.ac.th/magazine

  

ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, 2558 )

ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, 2558 )