วารสารอาหาร (Food Journal)

ISSN : 0125-1147

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., ต.ค-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2511) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.ifrpd.ku.ac.th

  

วารสารอาหาร ( ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, 2562 )

วารสารอาหาร ( ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, 2562 )