วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

ISSN : 0859-3485

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2536) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารมนุษยศาสตร์ ( ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, 2559 )

วารสารมนุษยศาสตร์ ( ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, 2559 )