วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี

Journal of Animal Health Science and Technology (Thailand)

ISSN : -

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) – ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.vettech.ku.ac.th/jahst/

  

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, 2561 )

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, 2561 )