วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี

Journal of Animal Health Science and Technology (Thailand)

ISSN : -

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) – ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.vettech.ku.ac.th/jahst/

  

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี ( ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, 2562 )

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี ( ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, 2562 )

การหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารฮอร์โมนเพศเอสไตรออลและเปอร์แมงกาเนต

หน้า 33-39

ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ | เบญจรัตน์ พงศ์พันธ์พฤทธิ์ | สมัคร สุจริต | ชนกานต์ สกุลแถว | ธริสรา จิรเสถียรพร | ฐาปนี พุ่มพวง | ชัยณรงค์ สกุลแถว |