วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ISSN : 1513-2811

กำหนดออก : ปีละ 1 ฉบับ

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 2 (2544) สถานภาพ : หยุดพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารระแนง" ตั้งแต่ปีที่ 3 (2545)

เจ้าของวารสาร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  

วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, 2544 )

วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, 2544 )