วารสารจีนศึกษา (Chines Studies Journal)

ISSN : 1905-1972

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2549) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์