วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) ISSN : 2350-9864

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2557) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

URL : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems

  

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, 2560 )

การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า

หน้า 34-44

อัญวรรณ พรพรหมรักษ์ | จรัญญา ปานเจริญ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า |

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, 2560 )

การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า

หน้า 34-44

อัญวรรณ พรพรหมรักษ์ | จรัญญา ปานเจริญ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า |