วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy)

ISSN : 2350-9864

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2557) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

URL : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems

  

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, 2562 )

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ( ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, 2562 )