ไฟฝันวรรณศิลป์

กำหนดออก : ไม่แน่นอน

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1-30 (2508?-2538)

เจ้าของวารสาร : ชมรมวรรณศิลป์ องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

ไฟฝันวรรณศิลป์ ( ปีที่ 30, ฉบับที่ , 2538 )