วารสารการจัดการป่าไม้ (Journal of Forest Management)

ISSN : 1906-022X

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2550) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://dfm.forest.ku.ac.th/dfmjournal.htm

  

วารสารการจัดการป่าไม้ ( ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, 2561 )

วารสารการจัดการป่าไม้ ( ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, 2561 )