วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) ISSN : 0857-1724

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2525) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.tjf.forest.ku.ac.th

  

วารสารวนศาสตร์ ( ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, 2561 )

วารสารวนศาสตร์ ( ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, 2561 )