วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

ISSN : 0857-1724

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2525) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.tjf.forest.ku.ac.th

  

วารสารวนศาสตร์ ( ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, 2562 )

ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า 1-15

จิตติมา เรืองติก | รองลาภ สุขมาสรวง | ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร | มนันยา พลาอาด | ธราภรณ์ พันกันธะ | ประทีป ด้วงแค | นริศ ภูมิภาคพันธ์ |

วารสารวนศาสตร์ ( ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, 2562 )