วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มก.

  เป็นวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่งานเขียนของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถาบันที่ทำการสอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนถึงผู้สนใจ โดยเดิมใช้ชื่อ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of the Faculty of Science Kasetsart University) และปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ก็ได้เปลี่ยนเป็น วารสารวิทยาศาสตร์ ม.ก. (Science Journal, Faculty of Science K.U.) ต่อมาใน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ก็ได้เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษเป็น Kasetsart University Science Journal และเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาไทยอีกครั้งในปีที่ 15 โดยใช้เป็น วารสารวิทยาศาสตร์ มก. (Kasetsart University Science Journal หรือ KU Science Journal) เป็นต้นมา
มีวัตถุประสงค์
1. เผยแพร่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของนักวิจัย
3. เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิด
4. เสนอข่าวในวงการวิทยาศาสตร์
สำนักงาน :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ. 9-1020 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2942 8637
โทรสาร : 0 2597 0514