วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มก. (Journal of the Faculty of Science)

ISSN : 0125-7730

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (เม.ย., ส.ค., ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1-27 (2525-2552)

เจ้าของวารสาร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารวิทยาศาสตร์ มก. ( ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-3, 2550 )


วารสารวิทยาศาสตร์ มก. ( ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-3, 2550 )