วารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย (Journal of Fire Science and Technology)

ISSN : 1906-1811

กำหนดออก : ปีละ 1 ฉบับ (กรกฎาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2550) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, 2552 )

วารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, 2552 )