วารสารพืชสวน (Horticulture Journal)

ISSN : 0125-1031

กำหนดออก : วารสารราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2507) – ปีที่ 21 (2530)

สถานภาพ : หยุดพิมพ์

เจ้าของวารสาร : สโมสรพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารพืชสวน ( ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, 2530 )


วารสารพืชสวน ( ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, 2530 )