วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ (Kasetsart Livestocks Magazine)

ISSN : 1906-1978

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., ต.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 34 ฉบับที่ 135 (2551) - ปีที่ 40 ฉบับที่ 158 (2556)

สถานภาพ : หยุดพิมพ์

เจ้าของวารสาร : สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 40, ฉบับที่ 158, 2556 )

วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ ( ปีที่ 40, ฉบับที่ 158, 2556 )