พระพิรุณ (Phra Bhiroon)

วัตถุประสงค์
1. แนะนำให้เข้าใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดีขึ้น
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลูกสีเขียว 
3. เชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะ
4. เสนอผลงานขององค์การนิสิต เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรและ ฯลฯ