พระพิรุณ ( ปีที่ 13, ฉบับที่2, 2512 )

ไม่ระบุข้อมูลวารสาร