ชื่อเอกสาร

  • คำรำพันจากกลอน

  • 2512

  • ส.พิมพิสาร

  • บทความในวารสาร

  • พระพิรุณ

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1 หน้า

  • th

  • กวีนิพนธ์

  • Poetry

  • [1] ส.พิมพิสาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

205 63

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ส.พิมพิสาร. (2512). คำรำพันจากกลอน.  พระพิรุณ, 13 (2) ,1 หน้า

ส.พิมพิสาร. "คำรำพันจากกลอน" พระพิรุณ, 13, 2512, 1 หน้า.

ส.พิมพิสาร. "คำรำพันจากกลอน" พระพิรุณ .13.2 (2512):1 หน้า.print.