ชื่อเอกสาร

  • พระพิรุณ

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1 หน้า

  • th

  • กวีนิพนธ์

  • Poetry

  • [1] กรรณิกา หิรัญรัศมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  • [1] Kannika Hirunrussamee (Kasetsart University, Bangkok (Thailand))

127 59

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กรรณิกา หิรัญรัศมี. (2512). พร.  พระพิรุณ, 13 (2) ,1 หน้า

กรรณิกา หิรัญรัศมี. "พร" พระพิรุณ, 13, 2512, 1 หน้า.

กรรณิกา หิรัญรัศมี. "พร" พระพิรุณ .13.2 (2512):1 หน้า.print.