ชื่อเอกสาร

 • ระบำผี

 • 2509

 • สถาพร มงคลดาว

 • บทความในวารสาร

 • พระพิรุณ

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 42

 • th

 • กวีนิพนธ์

 • Poetry

 • [1] สถาพร มงคลดาว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 • [1] Sathaporn Mongkoldow (Kasetsart University, Bangkok (Thailand))

314 52

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สถาพร มงคลดาว. (2509). ระบำผี.  พระพิรุณ, 13 (2) ,42

สถาพร มงคลดาว. "ระบำผี" พระพิรุณ, 13, 2509, 42.

สถาพร มงคลดาว. "ระบำผี" พระพิรุณ .13.2 (2509):42.print.