ชื่อเอกสาร

  • ความรักของคนใจแคบ

  • 2509

  • พรมาน

  • บทความในวารสาร

  • พระพิรุณ

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 43

  • th

  • กวีนิพนธ์

  • Poetry

  • [1] พรมาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

195 40

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

พรมาน. (2509). ความรักของคนใจแคบ.  พระพิรุณ, 13 (2) ,43

พรมาน. "ความรักของคนใจแคบ" พระพิรุณ, 13, 2509, 43.

พรมาน. "ความรักของคนใจแคบ" พระพิรุณ .13.2 (2509):43.print.