ชื่อเอกสาร

 • ปัญญาบนอารมณ์

 • 2512

 • ประดิษฐ์ พีระมาน

 • บทความในวารสาร

 • พระพิรุณ

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1 หน้า

 • th

 • กวีนิพนธ์

 • Poetry

 • [1] ประดิษฐ์ พีระมาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 • [1] Pradit Peeraman (Kasetsart University, Bangkok (Thailand))

121 68

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประดิษฐ์ พีระมาน. (2512). ปัญญาบนอารมณ์.  พระพิรุณ, 13 (2) ,1 หน้า

ประดิษฐ์ พีระมาน. "ปัญญาบนอารมณ์" พระพิรุณ, 13, 2512, 1 หน้า.

ประดิษฐ์ พีระมาน. "ปัญญาบนอารมณ์" พระพิรุณ .13.2 (2512):1 หน้า.print.