ชื่อเอกสาร

  • พระพิรุณ

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1 หน้า

  • th

  • กวีนิพนธ์

  • Poetry

  • [1] ศุภมาศ พนิชศักดิ์วัฒนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  • [1] Supamard Panichsakpatana (Kasetsart University, Bangkok (Thailand))

159 51

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศุภมาศ พนิชศักดิ์วัฒนา. (2512). สวัสดีปีใหม่.  พระพิรุณ, 13 (2) ,1 หน้า

ศุภมาศ พนิชศักดิ์วัฒนา. "สวัสดีปีใหม่" พระพิรุณ, 13, 2512, 1 หน้า.

ศุภมาศ พนิชศักดิ์วัฒนา. "สวัสดีปีใหม่" พระพิรุณ .13.2 (2512):1 หน้า.print.