ชื่อเอกสาร

  • พระพิรุณ

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 5 หน้า

  • th

  • สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945;เรือบรรทุกเครื่องบิน -- ญี่ปุ่น;เรือชินะโนะ

  • World War, 1939-1945;Aircraft carriers -- Japan;Shinano

  • [1] อรรถพร จุ้ยเจนวิทย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  • [1] Attaporn Chuijanewit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand))

189 62

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อรรถพร จุ้ยเจนวิทย์. (2512). เผด็จศึกชินาโน.  พระพิรุณ, 13 (2) ,5 หน้า

อรรถพร จุ้ยเจนวิทย์. "เผด็จศึกชินาโน" พระพิรุณ, 13, 2512, 5 หน้า.

อรรถพร จุ้ยเจนวิทย์. "เผด็จศึกชินาโน" พระพิรุณ .13.2 (2512):5 หน้า.print.