ชื่อเอกสาร

  • แววใจ-ของคนไร้สิทธิ์

  • 2512

  • วร-สุมันต์

  • บทความในวารสาร

  • พระพิรุณ

  • ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1 หน้า

  • th

  • กวีนิพนธ์

  • Poetry

  • [1] วร-สุมันต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

125 56

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วร-สุมันต์. (2512). แววใจ-ของคนไร้สิทธิ์.  พระพิรุณ, 13 (2) ,1 หน้า

วร-สุมันต์. "แววใจ-ของคนไร้สิทธิ์" พระพิรุณ, 13, 2512, 1 หน้า.

วร-สุมันต์. "แววใจ-ของคนไร้สิทธิ์" พระพิรุณ .13.2 (2512):1 หน้า.print.