วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Humanities)

ISSN : 0125-2860

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2521) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, 2558 )

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, 2558 )