วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (Journal of Thai Language and Thai Culture)

ISSN : 9789741305711

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2550) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, 2552 )

วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, 2552 )