วารสารสัตวแพทย์ (Kasetsart Veterinarians)

ISSN : 0125-5169

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2523) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.vet.ku.ac.th

  

วารสารสัตวแพทย์ ( ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, 2560 )

รายงานสัตว์ป่วย: การใช้เลเซอร์ระดับสี่ร่วมกับการรักษาแผลตามปกติในการรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่และติดเชื้ออย่างรุนแรงในสุนัขหนึ่งตัวและแมวหนึ่งตัว

หน้า 155-165

นภาภรณ์ เสนารัตน์ | ภัทรวดี ธรรมสถิต | กนกวรรณ คิมรัมย์ | ทักษอร จำนาญศิลป์ | ปิยธิดา อาจอ่ำ | นิธิดา บุญวิทยา | สิรันดร์ ถึกอ่ำ | พจนา วรรธนะนิตย์ |

วารสารสัตวแพทย์ ( ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, 2560 )

เปรียบเทียบคุณภาพน้ำนมดิบในถังนมรวมของฟาร์มโคนมรายย่อยที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการการใช้โปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูง

หน้า 26-37

เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ | จิรติ โคตรชุม | จิรนิจ เจริญสวัสดิ์ | ชุติมา ชาตรูปกานต์ | วาทินี กุลประสูติ | พรทิพย์ พรกุลวัฒน์ |