วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (Journal of Wildlife in Thailand) < /h2>

          วารสารสัตว์ป่า เป็นวารสารทางวิชาการด้านสัตว์ป่า จัดทําโดยภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดพิมพ์เผยแพร่ทุก 12 เดือน (ปีละ 1 ฉบับ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์ป่าของประเทศไทย

สำนักงาน : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-0176 โทรสาร : 0-2942-8107