วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (Journal of Wildlife in Thailand)

ISSN : 0858-396X

กำหนดออก : ปีละ 1 ฉบับ (ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2534) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th

  

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ( ปีที่ 25, ฉบับที่ , 2561 )


The stomach contents of some anuran tadpoles from Thailand

Benjawan Moonasa | Prapaiporn Thongproh | Ekachai Phetcharat | Wassana Kingwongsa | Pramote Ratree | Prateep Duengkae | Theerasak Somdee | Yodchaiy Chuaynkern | Chantip Chuaynkern |

หน้า 21-39


วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ( ปีที่ 25, ฉบับที่ , 2561 )


The stomach contents of some anuran tadpoles from Thailand

Benjawan Moonasa | Prapaiporn Thongproh | Ekachai Phetcharat | Wassana Kingwongsa | Pramote Ratree | Prateep Duengkae | Theerasak Somdee | Yodchaiy Chuaynkern | Chantip Chuaynkern |

หน้า 21-39