• ความหลากชนิดและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • Species diversity and habitats utilization of herpetofauna in Bang Saphan district, Prachuap Khiri Khan province

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand

 • ธ.ค. 2561

 • 0858-396X

 • 2561

 • กิตติพงศ์ เลิศรุ่งโรจน์
  วุฒิ ทักษิณธรรม

 • ปีที่ 25 หน้า 1-20

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • L60-อนุกรมวิธานสัตว์

 • สัตว์เลื้อยคลาน;สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;ถิ่นอยู่อาศัย;การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์;นิเวศวิทยา;ประเทศไทย

 • Reptiles;Amphibians;Biodiversity;Species;Habitats;Geographical distribution;Ecology;Thailand

 • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก;สัตว์เลื้อยคลาน;ความหลากชนิด;พื้นที่อาศัย;การแพร่กระจาย;จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน

 • Herpetofauna;Species diversity;Habitat utilization;Bang Saphan district;Prachuap Khiri Khan province

 • [1] กิตติพงศ์ เลิศรุ่งโรจน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา)
  [2] วุฒิ ทักษิณธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา)

 • [1] Kittipong Lerdrungroj (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Zoology)
  [2] Wut Taksintum (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Zoology)

521 456
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กิตติพงศ์ เลิศรุ่งโรจน์ และ วุฒิ ทักษิณธรรม. (2561). ความหลากชนิดและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 25, 1-20.


Kittipong Lerdrungroj & Wut Taksintum. (2018). Species diversity and habitats utilization of herpetofauna in Bang Saphan district, Prachuap Khiri Khan province. Journal of Wildlife in Thailand. 25, 1-20.

กิตติพงศ์ เลิศรุ่งโรจน์ และ วุฒิ ทักษิณธรรม.
           "ความหลากชนิดและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในอำเภอบางสะพาน
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 25, 2561, 1-20.

กิตติพงศ์ เลิศรุ่งโรจน์ และ วุฒิ ทักษิณธรรม. (2561). ความหลากชนิดและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 25, 1-20.

กิตติพงศ์ เลิศรุ่งโรจน์ และ วุฒิ ทักษิณธรรม. ความหลากชนิดและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2561;1-20.


Kittipong Lerdrungroj & Wut Taksintum. Species diversity and habitats utilization of herpetofauna in Bang Saphan district, Prachuap Khiri Khan province. Journal of Wildlife in Thailand 2018;1-20.