• ความหลากชนิดของนกริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 • Diversity of birds along Mekong river, Chiang Khan district, Loei province

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand

 • ธ.ค. 2561

 • 0858-396X

 • 2561

 • ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์

 • ปีที่ 25 หน้า 67-79

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L60-อนุกรมวิธานสัตว์

 • นก;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;การจำแนกหมวดหมู่;อนุกรมวิธาน;แม่น้ำโขง;ประเทศไทย

 • Birds;Biodiversity;Species;Classification;Taxonomy;Mekong river;Thailand

 • นก;ความหลากชนิด;ความชุกชุม;ชนิด;การจัดจำแนก;แม่น้ำโขง;จ.เลย อ.เชียงคาน

 • Birds;Species;Biodiversity;Abundance;Species richness;Taxonomy;Mekong river;Chiang Khan district;Loei province

 • [1] ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา)

 • [1] Sirikorn Sripho (Loei Rajabhat University, Loei (Thailand). Faculty of Science and Technology. Program in Biology)

374 625
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์. (2561). ความหลากชนิดของนกริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 25, 67-79.


Sirikorn Sripho. (2018). Diversity of birds along Mekong river, Chiang Khan district, Loei province. Journal of Wildlife in Thailand. 25, 67-79.

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์. "ความหลากชนิดของนกริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 25, 2561, 67-79.

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์. (2561). ความหลากชนิดของนกริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 25, 67-79.

ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์. ความหลากชนิดของนกริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2561;67-79.


Sirikorn Sripho. Diversity of birds along Mekong river, Chiang Khan district, Loei province. Journal of Wildlife in Thailand 2018;67-79.