วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal

ISSN : 1906-0254

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2550) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.bus.ku.ac.th

  

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ( ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, 2562 )

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ( ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, 2562 )