วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal)

ISSN : 1685-9316

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1-9 (2546-2554) สถานภาพ : หยุดพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University) ISSN เป็น 2286-6558 ตั้งแต่ปี 2555

เจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

URL : http: //www.kps.ku.ac.th

  

วิทยาสารกำแพงแสน ( ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, 2554 )

วิทยาสารกำแพงแสน ( ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, 2554 )