วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (Kasetsart Educational Review)

ISSN : 0125-6203

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2527) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.edu.ku.ac.th

  

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ( ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, 2562 )