วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (Kasetsart Educational Review) ISSN : 0125-6203

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2527) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.edu.ku.ac.th

  

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ( ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, 2560 )

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ( ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, 2560 )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า 132-137

สุภาณี วงษ์สิงห์ | สมบูรณ์ จิระสถิตย์ | ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา | ณัฐกฤตา ศิริโสภณ | ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร |