วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart Journal : Social Sciences)

ISSN : 2452-3151

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และธันวาคม )

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2523) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://kjss.kasetsart.org

http://www.journals.elsevier.com/kasetsart-journal-of-social-sciences

  

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ( ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, 2557 )

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ( ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, 2557 )