วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
(Journal of Education and Human Development Sciences)

ISSN : 2539-7249

กำหนดออก : 2 ฉบับ/ปี

เริ่มพิมพ์ : 2560

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  

ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, 2561 )

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

หน้า 1-14

ชนม์ธิดา ยาแก้ว | รวี ศิริปริชยากร | จิราภรณ์ ยกอินทร์ | อารีย์ พรหมเล็ก | อัญชิษฐา ปิยะจิตติ |

ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, 2561 )

บรรยากาศการสอนรายวิชาทฤษฏีที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรม ตามการรับรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

หน้า 133-141

ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ | บุญสืบ โสโสม | ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ |