วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
(Journal of Education and Human Development Sciences)

ISSN : 2539-7249

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เริ่มพิมพ์ : 2560

กำหนดออก : 2 ฉบับ/ปี

  

ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, 2561 )

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

หน้า 1-14

ชนม์ธิดา ยาแก้ว | รวี ศิริปริชยากร | จิราภรณ์ ยกอินทร์ | อารีย์ พรหมเล็ก | อัญชิษฐา ปิยะจิตติ |