มก. อาวุโสสัมพันธ์ (KUSA News)

เจ้าของวารสาร : ชมรม มก. อาวุโส

วัตถุประสงค์ : จดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรม และสื่อสัมพันธ์กับสมาชิก ชมรม มก.อาวุโส

  

มก. อาวุโสสัมพันธ์ ( ปีที่ 19, ฉบับที่ 88, 2562 )