วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย

Thai Forest Ecological Research Journal (Thailand)

ISSN : 2586-9566

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) – ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : http://www.tferj.forest.ku.ac.th

  

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, 2561 )

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ( ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, 2561 )

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 45-54

ดอกรัก มารอด | สถิตย์ ถิ่นกำแพง | จักรพงษ์ ทองสวี | วงศธร พุ่มพวง | ถาวร ก่อเกิด | สุธีระ เหิมฮึก | อัครพงษ์ นาคถนอม |