ชื่อเอกสาร

 • วารสารวนศาสตร์

 • Thai Journal of Forestry (Thailand)

 • ม.ค.-เม.ย. 2559

 • ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 หน้า 34-44

 • http://www.tjf.forest.ku.ac.th/

 • th

 • K50-วนผลิตภัณฑ์

 • Thymelaeaceae;เนื้อไม้;สารสกัดจากไม้;วนผลิตภัณฑ์;การปลูกป่าขึ้นใหม่;น้ำมันหอมระเหย;กลิ่น;ประเทศไทย

 • Thymelaeaceae;Wood;Wood extracts;Forest products;Afforestation;Essential oils;Smell;Thailand

 • ไม้กฤษณา;ไม้หอม;สวนป่า;การเกิดกฤษณา;การผลิต;วิธีการชักนำ;เนื้อไม้;การเจาะรูรอบลำต้น;วิธีการกลั่น;น้ำมันกฤษณา;กลิ่นหอม;จ.ตราด

 • Aquilaria crassna;Plantation;Agarwood;Agarwood inducement technique;Agarwood oil;Distillation methods;Scent quality;Trat province

 • [1] บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)
  [2] อุทัยวรรณ แสงวณิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์)
  [3] มณฑล จำเริญพฤกษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์)

 • [1] Boontida Moungsrimuangdee (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)
  [2] Uthaiwan Sangwanit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry)
  [3] Monton Jamroenprucksa (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry)

71 22
  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. (2559).
           ผลของการชักนำให้เกิดกฤษณาจากไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนป่าของเกษตรกรจังหวัดตราด.  วารสารวนศาสตร์, 35 (1) ,34-44

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. "ผลของการชักนำให้เกิดกฤษณาจากไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนป่าของเกษตรกรจังหวัดตราด"
           วารสารวนศาสตร์, 35, 2559, 34-44.

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. "ผลของการชักนำให้เกิดกฤษณาจากไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนป่าของเกษตรกรจังหวัดตราด"
           วารสารวนศาสตร์ .35.1 (2559):34-44.print.