ชื่อเอกสาร

 • A survey of riparian species in the Bodhivijjalaya College's forest, Srinakharinwirot University, Sa Kaeo

 • 2016

 • Boontida Moungsrimuangdee
  Thonyaporn Nawajongpan

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวนศาสตร์

 • Thai Journal of Forestry (Thailand)

 • ก.ย.-ธ.ค. 2559

 • Vol. 35 NO. 3 Page 15-29

 • http://www.tjf.forest.ku.ac.th

 • en

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • พืชพรรณชายฝั่งแม่น้ำ;ชนิด;อนุกรมวิธาน;สำรวจ;ถิ่นอยู่อาศัย;คลอง;ประเทศไทย

 • Riparian vegetation;Species;Taxonomy;Surveys;Habitats;Canals;Thailand

 • พืชริมฝั่งน้ำ;ชนิด;การสำรวจ;อนุกรมวิธาน;วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย;จ.สระแก้ว

 • Riparian species;Survey;Vegetation;Identification;Bodhivijjalaya College forest;Sa Kaeo province;Phra Prong canal

 • [1] Boontida Moungsrimuangdee (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)
  [2] Thonyaporn Nawajongpan (Srinakharinwirot University, Bangkok (Thailand). Bodhivijjalaya College)

46 9
  
 

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Boontida Moungsrimuangdee and Thonyaporn Nawajongpan. (2016). A survey of riparian species in the Bodhivijjalaya College's forest, Srinakharinwirot University, Sa Kaeo.  Thai Journal of Forestry (Thailand), 35 (3) ,15-29

Boontida Moungsrimuangdee and Thonyaporn Nawajongpan. "A survey of riparian species in the Bodhivijjalaya College's forest, Srinakharinwirot University, Sa Kaeo" Thai Journal of Forestry (Thailand), 35, 2016, 15-29.

Boontida Moungsrimuangdee and Thonyaporn Nawajongpan. "A survey of riparian species in the Bodhivijjalaya College's forest, Srinakharinwirot University, Sa Kaeo" Thai Journal of Forestry (Thailand) .35.3 (2016):15-29.print.