• ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 1-12

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L50-ชีวเคมีของสัตว์

 • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก;Microhylidae;สัณฐานวิทยาของสัตว์;ปาก;ชนิด;ประเทศไทย

 • Amphibians;Microhylidae;Animal morphology;Mouth;Species;Thailand

 • อึ่งแดง;อึ่งขาคำ;อึ่งลายแต้ม;ลักษณะทางสัณฐานวิทยา;กายวิภาคโพรงปาก;สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก;ลูกอ๊อด;วงศ์อึ่งอ่างบ้าน;ประเทศไทย

 • Glyphoglossus guttulatus;Microhyla pulchra;Microhyla butleri;Animal morphology;Buccal anatomy;Amphibians;Tadpole;Microhylidae;Thailand

 • [1] จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [2] ดนุพล มาจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [3] ประทีป ด้วงแค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [4] ยอดชาย ช่วยเงิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)

 • [1] Chantip Chuaynkern (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [2] Danuphol Machan (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [3] Prateep Duengkae (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [4] Yodchaiy Chuaynkern (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)

594 561
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ดนุพล มาจันทร์, ประทีป ด้วงแค และ ยอดชาย ช่วยเงิน. (2560). สัณฐานวิทยาภายนอกและโพรงปากของอึ่งแดง อึ่งขาคำและอึ่งลายแต้ม (Anura: Microhylidae). วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 1-12.


Chantip Chuaynkern, Danuphol Machan, Prateep Duengkae & Yodchaiy Chuaynkern. (2017). External and buccal morphologies of Glyphoglossus guttulatus, Microhyla butleri and M. pulchra (Anura: Microhylidae). Journal of Wildlife in Thailand (Thailand). 24(1), 1-12.

จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน และคนอื่นๆ. "สัณฐานวิทยาภายนอกและโพรงปากของอึ่งแดง อึ่งขาคำและอึ่งลายแต้ม (Anura: Microhylidae)"
           วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 24, 2560, 1-12.

จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ดนุพล มาจันทร์, ประทีป ด้วงแค และ ยอดชาย ช่วยเงิน. (2560). สัณฐานวิทยาภายนอกและโพรงปากของอึ่งแดง อึ่งขาคำและอึ่งลายแต้ม (Anura: Microhylidae). วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 1-12.

จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ดนุพล มาจันทร์, ประทีป ด้วงแค และ ยอดชาย ช่วยเงิน. สัณฐานวิทยาภายนอกและโพรงปากของอึ่งแดง อึ่งขาคำและอึ่งลายแต้ม (Anura: Microhylidae). วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2560;1:1-12.


Chantip Chuaynkern, Danuphol Machan, Prateep Duengkae & Yodchaiy Chuaynkern. External and buccal morphologies of Glyphoglossus guttulatus, Microhyla butleri and M. pulchra (Anura: Microhylidae). Journal of Wildlife in Thailand (Thailand) 2017;1:1-12.