• ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกและแนวทางการอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 • Diversity, habitat use of birds and conservation guidelines in Nong Han Kumphawapi non-hunting area, Udon Thani province

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand (Thailand)

 • ธ.ค. 2560

 • 0858-396X

 • 2560

 • วริศา ภาประเวช
  วิจักขณ์ ฉิมโฉม
  ประทีป ด้วงแค

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 33-48

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • นก;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;พื้นที่คุ้มครอง;การอนุรักษ์ธรรมชาติ;ประเทศไทย

 • Birds;Biodiversity;Species;Protected areas;Nature conservation;Thailand

 • นก;ความหลากหลาย;ชนิด;แนวทางการอนุรักษ์;เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี;จ.อุดรธานี

 • Birds;Diversity;Species;Conservation guidelines;Nong Han Kumphawapi non-hunting area;Udon Thani province

 • [1] วริศา ภาประเวช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
  [2] วิจักขณ์ ฉิมโฉม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [3] ประทีป ด้วงแค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

 • [1] Warisa Paprawech (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology. Forest Resource and Environmental Administration)
  [2] Vijak Chimchome (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [3] Prateep Duengkae (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)

541 1
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วริศา ภาประเวช, วิจักขณ์ ฉิมโฉม และ ประทีป ด้วงแค. (2560). ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกและแนวทางการอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 33-48.


Warisa Paprawech, Vijak Chimchome & Prateep Duengkae. (2017). Diversity, habitat use of birds and conservation guidelines in Nong Han Kumphawapi non-hunting area, Udon Thani province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand). 24(1), 33-48.

วริศา ภาประเวช. "ความหลากหลาย
           การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกและแนวทางการอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี"
           วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 24, 2560, 33-48.

วริศา ภาประเวช, วิจักขณ์ ฉิมโฉม และ ประทีป ด้วงแค. (2560). ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกและแนวทางการอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 33-48.

วริศา ภาประเวช, วิจักขณ์ ฉิมโฉม และ ประทีป ด้วงแค. ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกและแนวทางการอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2560;1:33-48.


Warisa Paprawech, Vijak Chimchome & Prateep Duengkae. Diversity, habitat use of birds and conservation guidelines in Nong Han Kumphawapi non-hunting area, Udon Thani province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand) 2017;1:33-48.