• พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

 • Some behavior and habitat use of pale-rumped swiftlet (Aerodramus germani) around the coast of Samut Sakhon province

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand (Thailand)

 • ธ.ค. 2560

 • 0858-396X

 • 2560

 • วรพรรณ หลักฉั่ว
  รองลาภ สุขมาสรวง
  วิจักขณ์ ฉิมโฉม

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 49-61

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • นกแอ่น;พฤติกรรม;นิสัยการกินอาหาร;การติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์;การเคลื่อนที่;ถิ่นอยู่อาศัย;ประเทศไทย

 • Swifts;Behaviour;Feeding habits;Communication between animals;Movement;Habitats;Thailand

 • นกแอ่นกินรัง;พฤติกรรม;การเลือกใช้พื้นที่;การบิน;การกินอาหาร;การร้อง;วัดช่องลม;ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร;จ.สมุทรสาคร

 • Edible-nest swiftlet;Pale-rumped swiftlet;Aerodramus germani;Habitat use;Behavior;Flying;Feeding;Calling;Wat Chong Lom;Samut Sakhon Mangrove Research Station;Samut Sakhon province

 • [1] วรพรรณ หลักฉั่ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [2] รองลาภ สุขมาสรวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [3] วิจักขณ์ ฉิมโฉม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

 • [1] Worapan Lakchua (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [2] Ronglarp Sukmasuang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [3] Vijak Chimchom (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)

293 263
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วรพรรณ หลักฉั่ว, รองลาภ สุขมาสรวง และ วิจักขณ์ ฉิมโฉม. (2560). พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 49-61.


Worapan Lakchua, Ronglarp Sukmasuang & Vijak Chimchom. (2017). Some behavior and habitat use of pale-rumped swiftlet (Aerodramus germani) around the coast of Samut Sakhon province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand). 24(1), 49-61.

วรพรรณ หลักฉั่ว. "พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเล
           จังหวัดสมุทรสาคร" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 24, 2560, 49-61.

วรพรรณ หลักฉั่ว, รองลาภ สุขมาสรวง และ วิจักขณ์ ฉิมโฉม. (2560). พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 49-61.

วรพรรณ หลักฉั่ว, รองลาภ สุขมาสรวง และ วิจักขณ์ ฉิมโฉม. พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2560;1:49-61.


Worapan Lakchua, Ronglarp Sukmasuang & Vijak Chimchom. Some behavior and habitat use of pale-rumped swiftlet (Aerodramus germani) around the coast of Samut Sakhon province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand) 2017;1:49-61.