• ความมากมายและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 • Abundance and prey selection of dhole (Cuon alpinus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani province

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand (Thailand)

 • ธ.ค. 2560

 • 0858-396X

 • 2560

 • ศุภกร อินทรประสิทธิ์
  รองลาภ สุขมาสรวง
  ประทีป ด้วงแค

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 63-74

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • หมาใน;การกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร;นิสัยการกินอาหาร;อาหารสัตว์;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;การเลือกกินอาหารที่ชอบ;ประเทศไทย

 • Jackals;Predation;Feeding habits;Feeds;Biodiversity;Species;Feeding preferences;Thailand

 • หมาใน;การเลือกกินเหยื่อ;อาหาร;เหยื่อ;ความหลากหลาย;ชนิด;จำนวน;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง;จ.อุทัยธานี

 • Dhole;Cuon alpinus;Prey;Feeds;Prey selection;Feeding behaviour;Abundance;Biodiversity;Species;Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary;Uthai Thani province

 • [1] ศุภกร อินทรประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [2] รองลาภ สุขมาสรวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [3] ประทีป ด้วงแค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

 • [1] Supagorn Intaraprasit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [2] Ronglarp Sukmasuang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [3] Prateep Duengkae (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)

453 312
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศุภกร อินทรประสิทธิ์, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค. (2560). ความมากมายและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 63-74.


Supagorn Intaraprasit, Ronglarp Sukmasuang & Prateep Duengkae. (2017). Abundance and prey selection of dhole (Cuon alpinus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand). 24(1), 63-74.

ศุภกร อินทรประสิทธิ์. "ความมากมายและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
           จังหวัดอุทัยธานี" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 24, 2560, 63-74.

ศุภกร อินทรประสิทธิ์, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค. (2560). ความมากมายและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 63-74.

ศุภกร อินทรประสิทธิ์, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค. ความมากมายและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2560;1:63-74.


Supagorn Intaraprasit, Ronglarp Sukmasuang & Prateep Duengkae. Abundance and prey selection of dhole (Cuon alpinus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand) 2017;1:63-74.