• ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา

 • Population and habitat use of gaur (Bos Gaurus) around Khao Phaeng Ma non-hunting area, Nakhon Ratchasima province

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand (Thailand)

 • ธ.ค. 2560

 • 0858-396X

 • 2560

 • พชร ลายจันทึก
  รองลาภ สุขมาสรวง
  ประทีป ด้วงแค

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 83-95

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • กระทิง;ความหนาแน่นของประชากร;โครงสร้างประชากร;โครงสร้างอายุ;อัตราส่วนทางเพศ;ถิ่นอยู่อาศัย;ประเทศไทย

 • Gaurs;Population density;Population structure;Age structure;Sex ratio;Habitats;Thailand

 • กระทิง;ประชากร;การใช้พื้นที่อาศัย;จานวนประชากร;สัดส่วนเพศ;โครงสร้างประชากร;เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า;จ.นครราชสีมา

 • Gaur;Bos gaurus;Population;Habitat use;Population density;Age ratio;Population structure;Khao Phaeng Ma Non-hunting Area;Nakhon Ratchasima province

 • [1] พชร ลายจันทึก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา))
  [2] รองลาภ สุขมาสรวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [3] ประทีป ด้วงแค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

 • [1] Phachara Laichanthuek (Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok (Thailand). Protected Areas Regional Office (Nakhon Ratchasima))
  [2] Ronglarp Sukmasuang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [3] Prateep Duengkae (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)

410 460
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

พชร ลายจันทึก, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค. (2560). ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 83-95.


Phachara Laichanthuek, Ronglarp Sukmasuang & Prateep Duengkae. (2017). Population and habitat use of gaur (Bos Gaurus) around Khao Phaeng Ma non-hunting area, Nakhon Ratchasima province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand). 24(1), 83-95.

พชร ลายจันทึก. "ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
           จังหวัดนครราชสีมา" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 24, 2560, 83-95.

พชร ลายจันทึก, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค. (2560). ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 83-95.

พชร ลายจันทึก, รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค. ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2560;1:83-95.


Phachara Laichanthuek, Ronglarp Sukmasuang & Prateep Duengkae. Population and habitat use of gaur (Bos Gaurus) around Khao Phaeng Ma non-hunting area, Nakhon Ratchasima province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand) 2017;1:83-95.