• ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 109-118

 • http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • สัตว์ป่า;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;การสำรวจ;ประเทศไทย

 • Wild animals;Biodiversity;Species;Surveying;Thailand

 • สัตว์ป่า;ความหลากชนิด;ความมากมาย;พื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน;ชนิด;กล้องดักถ่ายภาพ;การสำรวจ;จ.สระบุรี

 • Wild animal;Diversity;Abundance;Species;Limestone mining concession area;Camera trap;Surveying;Saraburi province

 • [1] ธราภรณ์ พันกันทะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [2] รองลาภ สุขมาสรวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [3] ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [4] ยุวลักษณ์ ชนะชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)
  [5] นริศ ภูมิภาคพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

 • [1] Tarapon Pungunta (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [2] Ronglarp Sukmasuang (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [3] Khwanrutai Charaspet (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [4] Yuwalak Chanachai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)
  [5] Naris Bhumphakpan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Forest Biology)

395 326
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ธราภรณ์ พันกันทะ, รองลาภ สุขมาสรวง, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ยุวลักษณ์ ชนะชัย และ นริศ ภูมิภาคพันธ์. (2560). ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 109-118.


Tarapon Pungunta, Ronglarp Sukmasuang, Khwanrutai Charaspet, Yuwalak Chanachai & Naris Bhumphakpan. (2017). Species diversity and abundance of wildlife in limestone mining concession area, Kaeng Khoi district, Saraburi province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand). 24(1), 109-118.

ธราภรณ์ พันกันทะ และคนอื่นๆ. "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน
           อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 24, 2560, 109-118.

ธราภรณ์ พันกันทะ, รองลาภ สุขมาสรวง, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ยุวลักษณ์ ชนะชัย และ นริศ ภูมิภาคพันธ์. (2560). ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. 24(1), 109-118.

ธราภรณ์ พันกันทะ, รองลาภ สุขมาสรวง, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ยุวลักษณ์ ชนะชัย และ นริศ ภูมิภาคพันธ์. ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 2560;1:109-118.


Tarapon Pungunta, Ronglarp Sukmasuang, Khwanrutai Charaspet, Yuwalak Chanachai & Naris Bhumphakpan. Species diversity and abundance of wildlife in limestone mining concession area, Kaeng Khoi district, Saraburi province. Journal of Wildlife in Thailand (Thailand) 2017;1:109-118.