• การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

 • The development of playing for early childhood learning in 21st century

 • วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

 • Kasetsart Educational Review

 • ม.ค.-เม.ย. 2560

 • 0125-6203

 • 2560

 • ปิยนันท์ พูลโสภา

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 หน้า 20-27

 • http://www.kuer.edu.ku.ac.th

 • ไทย

 • เด็กปฐมวัย;การเล่น;การเรียนรู้;การพัฒนาการเล่น;ศตวรรษที่ 21

 • Early childhood;Children;Playing;Learning;21st century

 • [1] ปิยนันท์ พูลโสภา (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

 • [1] Piyanun Phulsopha (Surindra Rajabhat University, Surin (Thailand). Faculty of Education. Early Childhood Education)

559 1

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ปิยนันท์ พูลโสภา. (2560). การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 32(1), 20-27.


Piyanun Phulsopha. (2017). The development of playing for early childhood learning in 21st century. Kasetsart Educational Review. 32(1), 20-27.

ปิยนันท์ พูลโสภา. "การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 32,
           2560, 20-27.

ปิยนันท์ พูลโสภา. (2560). การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 32(1), 20-27.

ปิยนันท์ พูลโสภา. การพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2560;1:20-27.


Piyanun Phulsopha. The development of playing for early childhood learning in 21st century. Kasetsart Educational Review 2017;1:20-27.